Kövessen minket a Facebook-on! Kövessen minket a Twitter-en!
Látogassa meg blogunkat!

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Az Ön neve: Az Ön e-mail címe:

Környezetvédelmi jogszabályok

A környezetvédelmi engedélyeztetés során a környezetvédelmi vonatkozású jogszabályok naprakész ismerete elengedhetetlen. A hatályos környezetvédelmi jogrend alapvetően befolyásolja tevékenységünket, a leginkább releváns jogszabályokat az alábbiakban, témakörök szerint soroljuk fel:

 

Általános környezetvédelmi jogszabályok

 • 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
 • 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
 • 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről
 • 13/2015. (III. 31.) BM rendelet a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
 • 297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről
 • 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről
 • 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
 • 72/2007. (IV. 7.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről
 • 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek illetve programok környezeti vizsgálatáról

 

Talaj- és felszín alatti vizek védelmét szabályozó jogszabályok

 • 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről
 • 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
 • 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról
 • 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről
 • 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről
 • 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről
 • 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről
 • 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról
 • 30/2004. (XII.30.) KvVM rendelet a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól
 • 90/2008. (VII.18.) FVM rendelet a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól
 • 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról
 • 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról
 • 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól
 • 50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól
 • 14/2005. (VI. 28.)  KvVM rendelet a kármentesítési tényfeltárás szűrővizsgálatával kapcsolatos szabályokról

Vizek védelmét szabályozó jogszabályok

 • 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
 • 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
 • 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról
 • 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet a felszíni víz szennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló rendelet
 • 221/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól
 • 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről
 • 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről
 • 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól
 • 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól
 • 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól
 • 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról
 • 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
 • 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról
 • 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
 • 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
 • 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről
 • 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nirátszennyezéssel szembeni védelméről
 • 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
 • 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről

 

Levegőtisztaság-védelmet szabályozó jogszabályok

 • 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről
 • 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről
 • 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről
 • 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról
 • 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról
 • 7/2003. (V.16.) KvVM-GKM egy. rendelet az egyes levegőszennyező anyagok összkibocsátási határértékeiről
 • 23/2001. (XI.13.) KöM rendelet a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről
 • 29/2014. (XI.28.) FM rendelet a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről

 

Zaj- és rezgésvédelmet szabályozó jogszabályok

 • 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
 • 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról
 • 25/2004. (XII.20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól
 • 29/2001. (XII.23.) KöM-GM egy. rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről
 • 280/2004. (X.20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről

 

Hulladékgazdálkodást szabályozó jogszabályok

 • 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
 • 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról
 • 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek  részletes szabályairól
 • 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről
 • 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól
 • 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról
 • 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
 • 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról
 • 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról
 • 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységről
 • 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról
 • 15/2003. (XI.7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről
 • 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
 • 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről
 • 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet  a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről


Élővilág védelmet szabályozó jogszabályok

 • 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
 • 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
 • 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről
 • 13/2001 (V.9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről
 • 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről
 • 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet a területek biológiai aktívitásértékének számításáról
 • 346/2008 (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről

 

A magyarország.hu jogszabálykeresőjét a környezetvédelmi linkek oldalon megtalálja.

Az Enviroinvest Zrt. jogszabály változás oldalán olvashatja, hogy mely környezetvédelmi vonatkozású jogszabályokban történt változás a legutóbbi időszakban.

 

A 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról) és a 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet (a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről) által meghatározott dokumentációk elkészítésére kérjen árajánlatot az Enviroinvest Zrt.-től.